Algemene voorwaarden

Spinning Top B.V. 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Spinning Top BV: Spinning Top B.V. gevestigd te Amsterdam.

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die aan Spinning Top B.V. opdracht heeft gegeven tot het (doen) verrichten van werkzaamheden of leveren van diensten en/of producten.

Partijen: Spinning Top B.V. en de opdrachtgever

Artikel 2: Algemeen

Alle aanbiedingen, leveringen en diensten van Spinning Top B.V. geschieden uitsluitend onder toepassing van deze algemene voorwaarden.

Bijzondere bedingen die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.

Artikel 3: Tot stand komen van de overeenkomst

Tenzij door Spinning Top B.V. anders is vermeld, heeft iedere offerte van Spinning Top B.V. een geldigheidsduur van 60 kalenderdagen.

Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht Spinning Top B.V. niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.

Een overeenkomst tussen partijen komt tot stand op het moment dat Spinning Top B.V. een begin maakt met de uitvoering van de opdracht.

Overeenkomsten verbinden Spinning Top B.V. uitsluitend nadat en voor zover deze schriftelijk door Spinning Top B.V. zijn bevestigd.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

Iedere overeenkomst wordt door Spinning Top B.V. naar beste inzicht en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd. Aangezien de toepassing van door Spinning Top B.V. verrichte werkzaamheden, studies en uitgebrachte adviezen afhankelijk is van velerlei door Spinning Top B.V. niet te beïnvloeden factoren, kan Spinning Top geen garanties geven met betrekking tot het effect daarvan.

Spinning Top B.V. is bevoegd bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden.

Voor zover nodig draagt de opdrachtgever er zorg voor dat Spinning Top B.V. de voor de uitvoering van de werkzaamheden vereiste toegang tot terreinen, gebouwen en/of projecten wordt verleend en dat daartoe benodigde formaliteiten zijn vervuld. Daarnaast draagt de opdrachtgever, bijvoorbeeld indien de werkzaamheden van Spinning Top B.V. plaats hebben op een locatie waar de opdrachtgever de (gedeeltelijke) supervisie heeft, er zorg voor dat veiligheidsbepalingen van de op de werkzaamheden en de arbeidsomstandigheden betrekking hebbende wetten en/of regelingen volledig in acht worden genomen.

De opdrachtgever zal Spinning Top B.V. te allen tijde tijdig alle relevante beschikbare en/of benodigde gegevens, informatie en documentatie verschaffen, welke van belang is bij en/of kan zijn voor de behoorlijke uitvoering van opgedragen werkzaamheden. Hieronder wordt mede begrepen de in artikel 4 lid 3 bedoelde veiligheidsmaatregelen.

De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens, informatie en documentatie en is aansprakelijk voor alle directe of indirecte schade in de ruimste zin (waaronder begrepen schade aan de zijde van Spinning Top B.V. geleden zoals ten gevolge van, maar niet beperkt tot, het vergeefs in actie komen van Spinning Top B.V.), welke uit onjuistheid daarvan voortvloeit of daarmee verband houdt. Eveneens zal de opdrachtgever Spinning Top B.V. vrijwaren tegen alle aanspraken met betrekking tot enige schade als vernoemd.

De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door Spinning Top B.V. gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige uitvoering door Spinning Top B.V. mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het toelaten van Spinning Top B.V. alwaar dit noodzakelijk is en het (desgevraagd) ter beschikking stellen van passende werkruimte, telefooncapaciteit en bescheiden administratieve assistentie.

Bij niet-naleving van de opdrachtgever van het in artikel 3 en 4 tot en met lid 6 bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door Spinning Top B.V. nodig is. Spinning Top B.V. is alsdan, onverlet de haar krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld.

Iedere vertraging in de uitvoering van de overeenkomst, veroorzaakt door omstandigheden die niet door Spinning Top B.V. konden worden voorzien, komt voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 5: Termijnen

De tussen Spinning Top B.V. en de opdrachtgever overeengekomen termijnen voor uitvoering van de overeenkomst hebben slechts een indicatieve strekking, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen dat het een uiterste termijn betreft. Ook bij een overeengekomen uiterste termijn is Spinning Top B.V. eerst in verzuim nadat de opdrachtgever haar in gebreke heeft gesteld.

De binding van Spinning Top B.V. aan een overeengekomen uiterste termijn van uitvoering vervalt indien de opdrachtgever wijziging in de specificaties van het werk wenst, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud Spinning Top B.V. in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door Spinning Top B.V. opgestelde tijdschema’s.

Artikel 6: Honorarium

De opdrachtgever is aan Spinning Top B.V. een honorarium alsmede vergoeding van de gemaakte kosten verschuldigd overeenkomstig de bij Spinning Top B.V. gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen. Spinning Top B.V. behoudt zich het recht voor om deze tarieven te wijzigen. Over een eventuele aanpassing van de tarieven zal de opdrachtgever minimaal twee maanden van tevoren worden geïnformeerd.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt reistijd altijd in rekening gebracht.

Door Spinning Top B.V. genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting of andere heffingen van overheidswege tenzij anders is vermeld.

Kosten van aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht of overeenkomst van de kant van de opdrachtgever, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7: Betaling

Behoudens anders luidende overeenkomst vindt facturering van de door Spinning Top B.V. geleverde diensten plaats na de uitvoering van de overeenkomst dan wel maandelijks voor het in de betreffende maand uitgevoerde deel van de overeenkomst indien de uitvoering van de overeenkomst meer dan 30 kalenderdagen in beslag neemt. Voor de facturering van Business coaching trajecten zal worden gefactureerd voorafgaand aan de uitvoering van de diensten. 

De opdrachtgever is gehouden de facturen van Spinning Top B.V. binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te voldoen zonder enige schuldvergelijking, korting of verrekening. 

Indien de opdrachtgever niet binnen de in het vorige lid vermelde termijn betaald heeft, is Spinning Top B.V. gerechtigd 1,5% rente per maand in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

Bij niet-tijdige betaling als in lid 2 van dit artikel bedoeld, is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met rente, zulks met een minimum van € 68,06

Indien de opdrachtgever met enige betaling in verzuim is, is Spinning Top B.V. gerechtigd haar prestaties op te schorten, terwijl zij eveneens het recht heeft om zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren.

In dat laatste geval is de opdrachtgever verplicht om Spinning Top B.V. 25% van de nog niet vervallen termijnen en/of nog niet verschuldigde bedragen te betalen als vergoeding van de gemaakte kosten en de winstderving. Bovendien is de opdrachtgever gehouden alle andere kosten, door Spinning Top B.V. gemaakt ter voorbereiding op de door haar te leveren prestaties, alsmede alle overige door Spinning Top B.V. geleden schade te vergoeden.

Spinning Top B.V. is bevoegd door de opdrachtgever gedane betalingen te doen strekken ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Spinning Top B.V. behoudt zich het recht voor om – ook tijdens de uitvoering van een opdracht, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Spinning Top B.V. aanleiding geeft – van de opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen, bij gebreken waarvan Spinning Top B.V. gerechtigd is de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

Artikel 8: Wijziging in de aard en de omvang van de werkzaamheden

Na de totstandkoming van de overeenkomst kunnen wijzigingen plaatsvinden in de desbetreffende wettelijke regelingen. Tevens kunnen aan de zijde van de opdrachtgever de omstandigheden zijn veranderd ten opzichte van die welke aanwezig waren ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien deze veranderingen redelijkerwijs niet hadden kunnen worden voorzien door Spinning Top B.V. en meer of andere werkzaamheden voor Spinning Top B.V. ten gevolge hebben, zal Spinning Top B.V. de daarmee samenhangende kosten aan de opdrachtgever in rekening brengen.

Na de totstandkoming van de overeenkomst kunnen wijzigingen plaatsvinden met betrekking tot door Spinning Top B.V. gehanteerde normen en standaarden ter zake de uitvoering van de werkzaamheden. Deze wijzigingen kunnen leiden tot meer of andere werkzaamheden dan redelijkerwijs door Spinning Top B.V. was te voorzien bij het aangaan van de overeenkomst, alsdan zal Spinning Top B.V. de opdrachtgever onverwijld in kennis stellen van de andere en/of meerdere werkzaamheden onder opgave van de daarmee gepaard gaande kosten.

De opdrachtgever heeft gedurende 14 kalenderdagen na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde mededeling de mogelijkheid tot beëindiging van de overeenkomst bij aangetekende brief aan Spinning Top B.V. In een dergelijk geval is de opdrachtgever aan Spinning Top B.V. verschuldigd alle door Spinning Top B.V. tot het moment van ontvangst van de voormelde aangetekende brief gemaakte kosten, onder meer wegens eventueel reeds verrichte werkzaamheden.

Ingeval de overeenkomst niet overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid door de opdrachtgever wordt beëindigd, geeft de opdrachtgever te kennen in te stemmen met de door Spinning Top B.V. voorgestelde werkwijze en de daarmee gepaard gaande (extra) kosten.

Artikel 9: Beëindiging van de overeenkomst

Met inachtneming van de volgende leden van dit artikel en met een opzegtermijn van 28 kalenderdagen zijn partijen gerechtigd eenzijdig een overeenkomst te beëindigen middels een aangetekende brief aan de wederpartij.

Spinning Top B.V. zal van het in het vorige lid genoemde recht uitsluitend gebruikmaken indien zich omstandigheden voordoen, bijvoorbeeld met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Spinning Top B.V. zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer van haar kan worden verwacht. In dit geval is Spinning Top bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

In geval van beëindiging van de overeenkomst, zal met Spinning Top B.V. worden afgerekend op basis van de tot dan door Spinning Top B.V. bestede tijd en gemaakte kosten. Deze bepaling laat alle overige rechten van Spinning Top B.V. onverlet.

Ingeval de opdrachtgever de door Spinning Top B.V. te verrichten werkzaamheden binnen 28 kalenderdagen voor de geplande aanvang van de werkzaamheden annuleert isSpinning Top B.V. gerechtigd om 25% van het totaal overeengekomen bedrag in rekening te brengen.

Indien de opdrachtgever de overeenkomst beëindigt na aanvang van de uitvoering van de werkzaamheden door Spinning Top B.V., is de opdrachtgever verplicht om Spinning Top B.V. 25% van de nog niet vervallen termijnen en/of nog niet verschuldigde bedragen te betalen als vergoeding van de gemaakte kosten en de winstderving

Indien de overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst bij aangetekende brief te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn ven tenminste 6 maanden.

Artikel 10: Geheimhouding

Spinning Top B.V. zal ten aanzien van het gebruik van de aan Spinning Top B.V. verstrekte of ter kennis gekomen informatie die zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs van Spinning Top B.V. kan worden gevergd.

Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van informatie, technische gegevens en/of documentatie, alsmede van alle andere gegevens die als vertrouwelijk zijn aan te merken, afkomstig van de andere partij. Deze geheimhoudingsplicht strekt zich mede uit tot de (inhoud van de) overeenkomst. De opdrachtgever is verder gehouden tot geheimhouding van alle op de (wijze van) uitvoering van de overeenkomst door Spinning Top B.V. betrekking hebbende informatie, behoudens voor zover Spinning Top B.V. voor openbaarmaking schriftelijk toestemming heeft gegeven.

De geheimhoudingsplicht van beide partijen geldt niet voor gegevens of bescheiden, die algemeen bekend of voor het publiek toegankelijk zijn of die bekend worden zonder dat de opdrachtgever respectievelijk Spinning Top B.V. daarvan een verwijt te maken is.

De opdrachtgever zal Spinning Top B.V. niet belemmeren in het aan derden beschikbaar stellen van haar kennis, tenzij deze kennis bestaat uit bedrijfsgeheimen van de opdrachtgever of onderdelen vormt van een vinding, ten aanzien waarvan een octrooiaanvraag is geschied.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud, auteursrecht

Spinning Top B.V. behoudt zich het eigendom voor van alle aan de opdrachtgever verstrekte zaken, totdat de opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen integraal is nagekomen.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Spinning Top B.V. zich de auteursrechten en alle overige rechten met betrekking tot intellectuele of industriële eigendom op de door haar verstrekte teksten, schema’s, overzichten, afbeeldingen, logo’s etc.

De opdrachtgever is gehouden de in lid 1 en 2 van dit artikel genoemde zaken op eerste verzoek aan Spinning Top B.V. te retourneren.

De door Spinning Top B.V. vervaardigde werken en daarbij verstrekte informatie, middelen, gehanteerde methodieken e.d. mogen door de opdrachtgever slechts gebruikt worden voor het specifieke doel, voor zover door de opdrachtgever aangegeven, waarvoor de werken zijn geschied. Behoudens ingeval het aan de opdrachtgever schriftelijk is toegestaan, is het de opdrachtgever niet geoorloofd om de door Spinning Top vervaardigde werken en daarbij verstrekte informatie, middelen e.d. te kopiëren en/of aan derden ter kennis te brengen.

Artikel 12: Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van de partijen onafhankelijk c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de opdrachtgever niet meer van Spinning Top B.V. kan worden verlangd.

Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: brand-, vorst-, water- of stormschade, ander natuurgeweld, bovenmatig ziekteverzuim, diefstal of vernieling van bedrijfsmiddelen c.q. gegevens.

Indien zich een situatie van overmacht voordoet, is Spinning Top B.V. gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden.

Spinning Top B.V. is gerechtigd betaling te vorderen voor prestaties, die bij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht voordat van de omstandigheid, welke overmacht oplevert, is gebleken.

Artikel 13: Reclames

Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient binnen 14 kalenderdagen na de verzenddatum van de stukken of de informatie waarover de opdrachtgever reclameert, dan wel, indien de opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 14 kalenderdagen na de ontdekking van het gebrek, te worden gemeld per aangetekende brief, zo gedetailleerd mogelijk, onder vermelding van alle relevante gegevens.

Indien Spinning Top B.V. de reclame gegrond acht zal Spinning Top B.V. voor zover mogelijk en binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid de onregelmatigheden herstellen.

Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling van de verstrekte opdracht bestaan.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

Spinning Top B.V. neemt door het aangaan van enige overeenkomst een inspanningsverplichting op zich, en in geen geval een resultaatverplichting.

Spinning Top B.V. is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade of welke andere schade dan ook, anders dan door opzet of grove schuld

Spinning Top B.V. is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving, gemiste besparingen of verminderde goodwill in het bedrijf van de opdrachtgever.

Spinning Top B.V. is niet aansprakelijk wegens schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke Spinning Top B.V. door of vanwege de opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.

Spinning Top B.V. zal nimmer verantwoordelijk c.q. aansprakelijkheid gesteld worden voor beslissingen die op grond van afgegeven rapporten, plannen en/of andere documenten genomen worden.

Onverminderd hetgeen in het vorige lid is bepaald, is de aansprakelijkheid van Spinning Top B.V. beperkt tot maximaal het bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van de leverantie, die de aanspraak/vordering van de opdrachtgever en/of derden tot gevolg heeft gehad.

Ieder recht op schadevergoeding zal zijn vervallen indien de opdrachtgever niet, nadat Spinning Top B.V. schriftelijk een (vermeende) vordering van de opdrachtgever definitief heeft afgewezen, binnen zes maanden na voornoemde schriftelijke mededeling, een eis in rechte heeft gesteld.

De opdrachtgever is gehouden Spinning Top B.V. schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van de opdrachtgever alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van de opdrachtgever betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Spinning Top B.V. voor de opdrachtgever.

Artikel 15: Overneming van personeel

Geen van de partijen mag tijdens de duur van de overeenkomst of binnen twee jaar na de beëindiging van de overeenkomst personeel van de andere partij in dienst nemen, tenzij dit geschiedt met schriftelijke toestemming van de andere partij.

Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen

Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Spinning Top B.V. aangegaan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen opdrachtgever en Spinning Top B.V.dan wel nadere tussen hen gesloten overeenkomsten, zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar Spinning Top B.V. is gevestigd.

 

We verlagen de drempels voor startende ondernemers

Wij kunnen je helpen met het uitwerken van je idee tot aan de realisatie van een winstgevende business.  

Ben jij zelfstandig professional?

Wij brengen je in contact met je volgende opdrachtgever.

Voor meer informatie en crebonummers klik hier om naar onze pagina te gaan op stagemarkt.

 

Servicedesk

E: info@spinningtop.nl
‭T: (020) 215 79 44‬

Adres
Jacob van Lennepkade 155 H

1054 ZL, Amsterdam.

KVK:  86407732
IBAN:  NL59INGB0004280441